Ratio's

De financiële ratio’s horen een afspiegeling te zijn van de financieel toekomstige positie van een organisatie. Daarin zeggen deze ratio’s iets over de balansontwikkeling, de ontwikkeling van de kasstromen en de ontwikkeling van het resultaat. Van belang is dat deze ratio’s representatief zijn voor zowel de korte termijn als de langere termijn. 


 • Rendement = opbrengsten gedeeld door netto resultaat.
 • EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (m.a.w. resultaat voor rente, belasting, afschrijving en goodwill).
 • EBIT =Earnings Before Interest and Taxes (m.a.w. resultaat voor rente en belasting)
 • ROIC = Return on invested capital = kengetal dat aangeeft hoe winstgevend een organisatie haar kapitaal gebruikt om winst te genereren.
 • REV = Rentabiliteit Eigen Vermogen = kengetal dat het gerealiseerde rendement aangeeft op het eigen vermogen.
 • Personeel ratio = kengetal c.q. de verhouding tussen de personeelskosten en de opbrengsten.  
 • Kapitaal(lasten) ratio = kengetal c.q. de verhouding tussen de kapitaalslasten (rente en afschrijving) en de opbrengsten.  
 • DSCR = Debt Service Coverage Ratio = de dekkingsgraad in hoeverre rente- en aflossingsverplichtingen (debt service) kunnen worden voldaan uit de beschikbare operationele kasstromen (EBITDA). Om aan de financieringsverplichtingen te kunnen voldoen dient de DSCR  tenminste 1,0 te zijn. Om verzekerd te zijn van een buffer wordt de minimum eis doorgaans op mimimaal 1,2 gesteld door financiële instellingen.  
 • ICR = Interest Coverage Ratio = de dekkingsgraad in hoeverre renteverplichtingen kunnen worden voldaan uit de beschikbare operationele kasstromen (EBIT). Minimum eis is doorgaans op 2,0 gesteld.
 • (Net) Debt to EBITDA is a een kengetal waarmee inzicht wordt verkregen in de verhouding van het vreemd vermogen ten opzichte van het bedrijfsresultaat voor rente, belasting en aflossing. Deze ratio geeft een inschatting van de termijn waarop een organisatie haar schuld kan aflossen. De debt to EBITDA ratio wordt met name gebruikt voor de inschatting van het (krediet)risico. Hoe hoger de debt to EBITDA ratio hoe hoger de schuld en het risico.
 • Solvabiliteit = Balansratio (solvabiliteitsratio) = (gecorrigeerd) eigen vermogen / balanstotaal
 • Equity ratio = Budgetratio = (gecorrigeerd) eigen vermogen / totale opbrengsten
 • Current Ratio = (liquiditeits)kengetal dat inzicht geeft in de mate waarin een organisatie in staat is haar kortlopende schulden te voldoen, uitgaande van de op de balans aanwezige vlottende activa (inclusief voorraad).
 • Quick Ratio = de Current Ratio exclusief voorraden. 
 • LTV = Loan to Value = Langlopende schulden / MVA.  De LTV is het kengetal tussen de hoogte van de leningen en de waarde van de materiële vaste activa (MVA). 
 • De bedrijfswaarde wordt als contante waarde (CW) berekend over alle inkomende en uitgaande cashflows (m.u.v. leningen, rente en aflossing), inclusief inflatie. De cashflows woren vervolgens contant gemaakt op basis van WACC. 
 • De weighted average cost of capital (WACC) is een belangrijke parameter bij het uitvoeren van de bedrijfswaardering, en wordt gebruikt om toekomstige kasstromen contant te maken. De WACC is sterk afhankelijk van de onderliggende veronderstellingen, zoals het niveau van de risicovrije rente, de risico-opslagen voor het eigen en het vreemd vermogen, en de verhouding tussen het eigen en het vreemd vermogen.


Het Treasury Platform
voor kennis, oplossingen, advies en meer .......
E-mailen
Bellen